ESPAIS

Normativa

Podran fer ús dels espais totes les persones, entitats i empreses els objectius de les quals no contradiguin el conveni signat entre el Districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i que les seves activitats siguin compatibles amb la programació del Casal. No es cedirà l’ús dels espais a particulars per a fer activitats que generin ingressos particulars.

Cap entitat pot establir la seva seu, ni el seu domicili fiscal, a l’equipament.

L’EAMP avaluarà tècnicament i econòmicament les peticions, notificant en el menor temps possible la seva autorització o denegació. També es facilitaran les condicions particulars a les quals queda sotmesa la cessió, l’import del preu públic, així com el termini i condicions de pagament.

El Casal no es responsabilitza del material que es pugui deixar l’entitat o les persones participants als espais cedits. L’EAMP no disposa d’espai d’emmagatzematge de material.

Qualsevol incidència cal notificar-la per correu electrònic a eamp@farinera.org

L’entitat que gaudeixi de la cessió de l’espai haurà de:

Cal deixar l’espai tal i com s’ha trobat, parant especial atenció a la distribució del mobiliari. L’entitat sol·licitant és l’encarregada del muntatge i el desmuntatge de l’espai.

No es permet enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre dels espais.